Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81

İmmunoloji-Otoimmun Hastalıklar

ANCA ile ilişkili hastalıklar

  • Sistemik vaskülitler: Wegener granulomatozu, Mikroskobik polianjitis
  • Bağ dokusu hastalıkları: SLE, romatoid artrit, myozit
  • İnfeksiyonlar: Subakut bakteriyel endokardit, tüberküloz, FIV infeksiyonu
  • İnflamatuvar bağırsak hastalıkları: Ülseratif kolit; Crohn hastalığı
  • Diğer otoimmün GİS hastalıkları: Sklerozan kolanjit, otoimmün hepatit
  • İlaçla indüklenen: Antitiroid ilaçlar, hidralazin, propiltiyourasil, penisilamin, minosiklin.

SLE hastalarının yaklaşık %70’ inde belirgin antikor düzeyi gelişir. Pozitif test sonucu klinik belirtilerle desteklendiğinde anlamlıdır. Hastalığın akut aşamasında örnek alınması önemlidir. Hastanın geçmişi, klinik ve laboratuvar bulgularının hepsi birlikte değerlendirilmelidir.

1:80 ve üzeri titreler yüksek pozitif titre anlamına gelmektedir.

ÖNEMLİ: ANA testi, normal bireylerde veya kronik inflamatuvar hastalıklara sahip bireylerde pozitif sonuç verdiği unutulmamalıdır (pozitif ANA testi sonucu, SLE tanısını gösteren bir bulgu değildir). Kronik infeksiyöz hastalığı (viral, bakteriyel, protozoal veya fungal) bulunan köpeklerde ANA düzeylerinde yükselme tespit edilmiştir. Yüksek ANA titreleri, klinik olarak sağlıklı köpeklerde ve özellikle Alman Çoban Köpeklerinde veya belirli tedavileri alan hayvanlarda görülmüştür. Kedilerde yüksek ANA titrelerini yorumlamak zordur, çünkü birçok sağlıklı kedinin yüksek titreleri olduğu bildirilmiştir. Yüksek ANA titrelerini, hastanın klinik öyküsü ve potansiyel olarak belirleyici faktörleri göz önünde bulundurarak yorumlamak ve SLE şüphesini uygun klinik bulgular ve diğer tanı sonuçları ile doğrulanması önerilir. FIV, FeLV veya FIP infeksiyonlarında kedilerde ANA pozitifliği görülebilir.

Uzun süreli glukokortikoid kullanımı sonucu yanlış negatif sonuçlar oluşabilir. Sitotoksik ilaçlar antikor titresini azaltabilir. Griseofulvin, hidralazin, prokainamid, aminosalisilik asit (aspirin), sülfonamid penisilin, streptomisin ve tetrasiklinlerle yapılan tedavilerde pozitif ANA titreleri bildirilmiştir. Yalancı negatif sonuçlara neden olabilecek ilaçlar arasında sitotoksik ilaçlar (kemoterapi) ve kortikosteroidler bulunur. Kedilerde, ilaca bağlı immün aracılı hemolitik anemi (IMHA) ve immün aracılı trombositopeni (IMT) gelişebileceği unutulmamalıdır.

Aşağıda köpek ve kedilerde ANA titresinin artmasına neden olan hastalıklar sıralanmıştır:

·         Sistemik Lupus Eritematosus (SLE)

·         Deri Hastalıkları

Pemfigus eritematozus (nadiren pemfigus vulgaris)

Discoid lupus

Generalize demodikoz

Bit ısırmasına karşı aşırı duyarlılık

Plazma hücresi pododermatiti

Antibiyotik veya antihistaminik tedavisine yanıt vermeyen dermatolojik lezyonlar

·         Hematolojik Hastalıklar

İmmun aracılı hemolitik anemi (IMHA)

İmmun aracılı trombositopeni (IMT)

·         Kardiyopulmoner Hastalıklar

Bakteriyel endokardit

Dirofilariasis

·         Diğer Hastalıklar

Kolanjiyohepatit

Kedi lösemi virüsü (FeLV)

Kedi infeksiyöz peritonit (FIP)

Romatoid artrit / Nonerozif inflamatuvar artropati veya poliartrit

Çeşitli neoplaziler

Ülseratif otoimmün stomatit

Tiroid fonksiyon bozuklukları (Lenfositik tiroidit)

Ülseratif otoimmün stomatit

Sjögren benzeri sendrom

Çeşitli infeksiyonlar (örn., ehrlişiyozis, anaplasmozis, bartonellozis, leişmaniazis)

Myastenia gravis

İmmün sistem kaynaklı trombositopeni teşhisinde kullanılır. Antikor ile kaplanmış trombositlerin parçalanması ile karakterizedir. Trombositopeni ile seyreden kanama bozukluklarının tanısında; klinik bulgular ve trombosit sayımı gibi diğer testlerle birlikte yorumlanmalıdır.

A grubu beta hemolitik streptokok infeksiyonlarının tanısı ve takibinde, Streptolizin O’ ya karşı kanda dolaşan antikorların arandığı testtir. Antistreptolizin O antikor titresi, infeksiyondan sonraki yaklaşık 1 hafta içinde yükselmeye başlar ve 2-4 hafta içinde pik değere ulaşır. Erken dönemde başlatılan etkin antibiyotik tedavisi antikor üretimini baskılayabilir.

Pozitif sonuçlar MG tanısı doğrulamaktadır. Vakaların %10–20’ sinde negatiflik olabilir, bu nedenle, negatif bir sonuç hastalığı ekarte etmeye yetmeyebilir. Generalize MG vakalarında, duyarlılık oldukça yüksektir. İmmünsüpresif dozlarda uygulanan uzun süreli kortikosteroid tedavisinin otoantikor seviyesini düşüreceği unutulmamalıdır.

Not: MG’ in ön tanısı, edrofonyum klorür enjeksiyonu sonrası (köpeklerde 0,1 mg / kg iv; kedilerde 0,2-1,0 mg toplam doz) kaslarda güçsüzlük gözlenmesi ile konulabilir. Fakat negatif sonuçlar ekarte etmeye yeterli değildir. Bazen bu test kolinerjik kriz, bradikardi, bol salivasyon, miyozis, dispne, siyanoz ve ekstremitelerde titremeye neden olur, bu etkiler atropin ile (0,05 mg / kg iv) giderilebilir.

Akut Faz Proteinlerinden biridir, köpeklerde CRP’ nin serum konsantrasyonu inflamasyon sonrası 24-48 saat içinde 100 kat artış göstermektedir.

Artma:

Özellikle akut bakteriyel infeksiyonlar

Kronik infeksiyonların Akut fazı

Miyokard infarktlar

Malign tümörler

Sistemik lupus eritematozus

Romatoid artrit

Endokrin hastalıklar

Gastrointestinal hastalıklar

Not: Kanda CRP seviyesi birçok durumda arttığından, belirli bir hastalığa özgü laboratuvar analizi değildir, vücüttaki herhangi bir bölgedeki inflamasyonu niteler. Sonuçlar klinik bulgularla destekleyici olarak yorumlanmalıdır. CRP' yi ölçmede en büyük yarar, terapiden sonra hastada CRP' de bir artış veya azalmayla olup olmadığını gözlemlemektir. CRP' deki değişiklikler, tüm diğer değerler normal olsa bile, inflamasyonun iyileşmesini veya kötüleşmesini gösterebilir.

*Cushing hastalığında ve Kortikosteroid kullanımı sonrası köpeklerde CRP sentezi inhibe edilir (kedilerdeki etkisi bilinmiyor).

*Gebe köpeklerde, döllenmeden yaklaşık 3 hafta sonra akut faz cevabı oluşur ve serum CRP konsantrasyonları artar.

Direkt Coombs testi eritrosit yüzeyinde komplementlerin tanımlanması için kullanılır. Düşük antikor seviyeleri yanlış negatif sonuçlara yol açabilir. Sekonder hemolitik anemiler, ilaç (immunosupresif tedavi), infeksiyonlar, neoplazi ve diğer bağışıklık bozuklukları pozitif sonuçlara yol açabilir.

Not: Kan frotisinde yaygın makroskobik veya mikroskobik aglütinasyon ve sferosit formlarının görülmesi tanıya yardımcı bir araçtır.

Hastalığa spesifik laboratuvar bulgularının ayrıntılı incelemesi için bknz. Patoloji ─ Kan Sitolojisi bölümü

 

Uzun süreli kortikosteroid tedavisi (1 ila 2 haftadan daha fazla), örneğin dondurulması, aşırı bağışıklık yanıtı gelişmesi nedeniyle yanlış negatiflikler görülebilir. Bu test sadece köpekler için uygundur. Veteriner hekimlikte, romatoid faktörler; SLE, Dirofilariazis, Leishmaniazis, piyometraya ve diğer hastalıklarda gelişebilir.

Hasta köpeklerin yaklaşık %40-75' i pozitif test sonuçlarına sahiptir. Romatoid artrit faktörlerin eklemlerde oluşması nedeniyle, serum seviyeleri tespit limitinin altında olabilir. Eklem radyografisi gibi görüntüleme teknikleri, sinoviyal sıvı analizi ve sinovyal histopatolojik değerlendirme gibi ek tanı testleri ile kesin teşhis yapılmalıdır.


TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM