Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81

Hematoloji

Antitrombin III (ATIII) karaciğerde sentezlenen ve glomerüler hastalıklarda idrardan atılımı artan globulindir. Koagülasyonun en önemli faktörlerindendir. Normal hemostazda ATIII, vasküler hasar alanının çevresindeki pıhtılaşma sürecini kontrol eder. ATIII, koagülasyon faktörlerine bağlanarak, VIIa, IXa, Xa ve XIa' nın etkisini inhibe eder. ATIII-faktör kompleksleri daha sonra dolaşımdan hızla temizlenir. Endojen ve tedavi edici heparin ATIII' ün antikoagülan etkisini büyük ölçüde artırır.

Endikasyon:

Trombozun nedenini araştırma amacıyla,

Hiperkoagülasyon durumunu belirlemek amacıyla,

Karaciğer fonksiyonunu değerlendirmek amacıyla,

DIC teşhisi koymak amacıyla.

Azalma:

Sentezin azalması

Karaciğer hastalıkları

Artan tüketim

DIC

Heparin tedavisi

Protein kaybettiren nefropatiler / enteropatiler

Lütfen dikkat: DIC teşhisinde; anormal pıhtılaşma testleri (aPTT, PT, fibrinojen), düşük ATIII, D-dimer, düşük trombosit sayısı ve şistositoz bulguları mevcut olmalıdır.

İntrinsik (Faktör VIII, IX, XI, XII) ve ortak (Faktör II, V ve X) pıhtılaşma faktörlerinin aktivite testidir. Faktör eksikliği, koagülasyon inhibisyonu ve antikoagülan tedavisi izlemede kullanılır. Spesifik Koagülasyon inhibitörleri, bir pıhtılaşma faktörü üzerindeki antijenik bölgeye yönelik immünoglobulinlerdir. Bunlar genellikle immün aracılı hastalıklarla (örn. Sistemik lupus eritematozus), lenfoproliferatif hastalıklarla veya transfüzyondan sonra gelişebilir. Spesifik olmayan koagülasyon inhibitörleri, faktör eksikliği, hayvan zehirleridir.

Endikasyon:

Koagülasyon faktörü eksikliklerini tespiti için tarama testi

Akut veya kronik kanama, özellikle vücut boşluğu kanaması, büyük hematom ve / veya eklem içi kanaması bulunan hayvanların değerlendirilmesi

Koagülasyon inhibitörü tespiti için tarama testi

Fraksiyone olmayan heparin tedavisinin izlenmesi

Azalma:

Klinik olarak anlamlı değildir, uygun olmayan örnek alımından kaynaklanır.

Artma:

• Edinilmiş faktör eksiklikleri

K vitamini eksikliği (Malabsorpsiyon, maldigestion, kronik oral antibiyotik)

Koumadin tedavisi (hedef terapötik aralığın fazlasında doz aşımı)

Kolestatik hastalık

Karaciğer yetmezliği

Antikoagülan rodentisit yutulması (örn., K vitamini antagonizması)

Tromboembolik hastalık (lokal veya yaygın; faktör tüketimi)

Heparin tedavisi

• Kalıtsal faktör eksiklikleri

Faktör VIII eksikliği (hemofili A): en yaygın koagülopati; sporadik olgular, X'e bağlı resesif

Faktör IX eksikliği (hemofili B): sporadik olgular, X'e bağlı resesif

Faktör XI eksikliği: Domestik kısa tüylü kedi; Kerry Blue Terrier ve Springer Spaniel

Faktör XII eksikliği (Hageman özelliği): Domestik kısa tüylü kedi, Siyam ve Himalaya; Shar-Pei ve Minyatür Poodle; kanama eğilimi göstermeyebilir

K vitaminine bağlı faktör eksikliği: Devon Rex; Labrador Retriever; PT uzaması ile birlikte

• Edinilmiş koagülasyon inhibitörleri

Pıhtılaşma faktörlerine karşı gelişen antikorlar

Artan fibrin ve fibrinojen bozunma ürünleri

Yılan zehiri

Sonuçları etkiyen faktörler:

Hemoliz veya lipemi

Antikoagülant ilaçlarla yapılan tedaviler aPTT'yi uzatabilir.

Uygun örnek toplama koşulları, geçerli aPTT (ve diğer pıhtılaşma testleri) sonuçları için kritik öneme sahiptir. Sodyum sitrat antikoagülant olarak kullanılmalıdır. Yüksek veya düşük Hct, yetersiz kan alınması, aşırı veya yetersiz sitrat kullanımı hatalı sonuçlara neden olmaktadır.

Lütfen dikkat: Hemofili A (faktör VIII eksikliği) ve hemofili B (faktör IX eksikliği) hem X'e bağlı resesif özelliktedir ve bu nedenle erkek köpeklerde daha yaygındır.

Kan transfüzyonu öncesi bireylerin serolojik uyumluluğu değerlendirilir. Aglütinasyon ve hemoliz gelişmesi donörün hasta ile uyumsuzluğunu gösterir.

Lütfen dikkat: Hemoliz, hemolitik anemi çapraz eşleşmeyi önler, bu örnekler her zaman uyumsuz görünürler.

Köpek: İlk transfüzyondan önce cross-match gerekli değildir. Köpekler oluşabilecek alloantikorlara sahip olmadıklarından, her zaman kan transfüzyonu yapılmamış 2 köpek arasında çapraz eşleşme uyumlu olacaktır.

Kedi: İlk transfüzyondan önce yapılan cross-match, kedilerde doğal olarak bulunan allo-antikorlar nedeniyle uyumsuz olabilir. Güçlü anti-A alloantikorların oluşma riskinden dolayı testin yapılması gereklidir.

Uyumlu bir cross-match gecikmiş transfüzyon reaksiyonlarının gelişmeyeceği anlamına gelmez. Sadece şu anda, RBC' ye karşı önemli bir antikorun olmadığını gösterir. Daha önce bir kan nakli yapılan köpek ve kediler, aynı verici kullanıldığında dahi çapraz uyuşmalıdır. Alloantikorlar 4 gün içinde gelişir ve uzun yıllar kalıcı olabilir.

D-dimer bir fibrin bozunma ürünüdür. Bu test fibrinolitik aktivasyonunun testi için kullanılır. Artan D-dimer konsantrasyonu DIC, tromboembolizm olan köpeklerde ve aynı zamanda, akut böbrek yetmezliği, neoplazi, immün aracılı anemi ve başka hastalıklarda görülür.

Artma:

Tromboz

DIC

Hiperadrenokortisizm, kortikosteroid tedavisi

Protein kaybettiren nefropati veya enteropati

Neoplazi

Amiloidoz

Vaskülit

Fizyolojik pıhtılaşma ve fibrinoliz

Yara iyileşmesi

Cerrahi müdehaleler

Patolojik koagülasyon ve fibrinoliz

Kalp yetmezliği, Kedilerde kardiyomiyopati

Karaciğer hastalığı

Akut ve kronik böbrek yetmezliği

Ekstravasküler fibrinoliz

Vücut boşlukları veya dokularda kanama; örneğin travma

Azalma:

Kronik veya lokalize tromboz

Kedilerde arteriyel tromboembolizm

DIC tanısı (Duyarlılık: %77-100; Özgüllük: %47-95): D-dimer DIC için duyarlı olmasına rağmen, tek başına yüksek D-dimer sonuçları ile DIC tanısı koyulmamalıdır, çünkü tromboz veya fibrinolizin herhangi bir nedeni de konsantrasyonu artırabilir. DIC tanısı klinik ve laboratuvar bulgularla bağlantılı olarak koyulabilir.

Tromboz tanısı = >0,25 μg / ml (Duyarlılık: %83-100; Özgüllük: <%50): Hassas bir test olmasına rağmen, özgüllüğü düşüktür. Çünkü trombozdan bağımsız, koagülasyon ve fibrinoliz (örn. Karaciğer hastalığı, kanama) ile ilişkili durumlara sahip köpeklerde artan seviyeler görülür.

D-dimer testi kedilerde valide edilememiştir. Bununla birlikte, DIC' li kedilerde (örn. FIP infeksiyonuna sekonder olarak) ve kardiyomiyopatide (akut aortik tromboemboli) yüksek konsantrasyonlar görülür ve bu testin bu konularda faydalı olabileceği düşünülmektedir.

Karaciğer yetersizliği ve K vitamin yetersizliği, ameliyat öncesi (Eksikliği yaralanma veya ameliyat sonrası uzun süreli kanamaya neden olan bir kanama bozukluğudur).

Endikasyon:

Pıhtılaşma bozukluklarının değerlendirilmesi (DIC, hepatopati, fibrinojen eksikliği, koagülopati tüketimi veya hiperfibrinolizis)

İnflamasyon varlığı (İnflamasyon sırasında akut faz proteinleri markeri olarak)

Artma:

İnflamasyon, Doku nekrozu

Azalma:

Dissemine intravasküler koagülasyon (DIC)

Şiddetli karaciğer hastalığı

Şiddetli malnütrisyon

Konjenital afibrinojenemi (nadir)

Transfüzyondan sonra fibrinojen antikor oluşumu

Yılan zehirlenmeleri

Sodyum valproat uygulaması (nadir)

Sonucu etkiyen faktörler:

Hemoliz ve lipemi sonuçları değiştirebilir.

Heparinli tüp kullanımı fibrinojen değerini azaltabilir.

Fenobarbital, asparaginaz ve fibrinolitik ilaçlar (örn., Streptokinaz, ürokinaz) fibrinojeni azaltabilir.

Köpeklerde fibrinojen, diğer akut faz proteinleri gibi gebeliğin 30-50. günlerinde artmaktadır.

Lütfen dikkat: DIC' de görülen fibrinojen tüketiminin artması, fibrinojen üretimini daha fazla artıran eşzamanlı inflamasyon tarafından maskelenebilir. Bu nedenle DIC' li hastalarda normal veya artmış fibrinojen değerleri görülebilmektedir. Fibrinojenin azalması karaciğer hastalıklarından kaynaklanırsa; safra asidi artışı ve albumin, üre ve diğer pıhtılaşma faktörlerinin azalması gibi diğer göstergelerin varlığı araştırılmalıdır.

Tam kan sayımı (2 ml EDTA’ lı kan) Cell counter

Eritrosit (RBC), Ort. hücre hacmi (MCV), Ort. hücre hemoglobini (MCH), Ort. hücre hemoglobin konsantrasyonu (MCHC), Hemoglobin (Hgb), Hematokrit (Hct), Lökosit (WBC), Trombosit (PLT)

Eritrosit (RBC): RBC' ler eritropoietin uyarımı ile kemik iliğinde üretilir. Normalde, dolaşımda birkaç ay boyunca bulunurlar (köpek, 120 gün; kedi, 70 gün) ve dalak makrofajları tarafından kaldırılırlar. Otomatik hücre sayıcılar en doğru RBC sayılarını bildirir. Manuel sayımlarda hata olasılığı artar. RBC sayısı, hemoglobin konsantrasyonu ve PCV tüm eritrosit kitlesinin total ölçümüdür ve genellikle birlikte artar ve azalır.

Artma (polisitemi, eritrositoz):

Hemokonsantrasyon

Dalak kasılması

Hipoksi (kalp ya da akciğer hastalığı)

Yüksek rakım

Eritropoietin üreten tümörler

Azalma (anemi):

Kronik hastalıklara bağlı anemi

Eritropoietin eksikliği (kronik böbrek yetmezliği)

Kan kaybı (Travma, ameliyat, GI ülserasyon, neoplazma, Parazitizm)

Hemoliz

İmmün aracılı (primer veya sekonder)

RBC parazitleri

Çinko veya bakır toksisitesi, Yılan zehirlenmesi

Parçalanma (Tromboz, neoplazma, kalp kurdu)

Endokrinopati (örn. Hipotiroidizm)

Demir eksikliği

Kemik iliği hastalıkları

İnfeksiyon (örn. FeLV, FIV, panleukopenia, parvovirus, Ehrlichia canis)

Zehirin neden olduğu kemik iliği hasarı

Eritroid miyeloproliferatif veya miyelodisplastik hastalıklar

Sonucu etkiyen faktörler:

Kemik iliğine zarar veren ilaçlar (albendazol, sülfonamid, östrojen, fenobarbital [köpek], griseofulvin ve kloramfenikol [kedi]); RBC’ yi azaltır.

Kronik yüksek doz glukokortikoid kullanımı RBC sayısını artırabilir.

Aşırı hidrasyon nedeniyle azalabilir, Dehidrasyon nedeniyle artabilir.

Hemoliz ve donma etkisi ile azalma meydana gelir.

Pıhtılaşan kan örneklerinde trombosit, RBC ve WBC sayıları yapay olarak düşük görülebilir.

Örneğin tekrar işleme alınması yapay olarak azalmış RBC sayımına neden olabilir.

Bazı ırkların (Greyhound, Dakhund) RBC sayımları ortalamanın üzerindedir.

Genç hayvanlar düşük RBC sayımlarına sahip olabilir.

Gebeliğe bağlı plazma hacmi genişleyerek ve RBC konsantrasyonu düşebilir.

Lütfen dikkat: Kemik iliği hastalıklarında sıklıkla anemiden önce lökopeni ve trombositopeni görülür (RBC’ lerin yaşam süresinin uzun olmasından dolayı).

Hem Hct hem de total proteinin azalması kan kaybını işaret eder, fakat stresli köpeklerde dalak kasılması nedeniyle Hct' in azalması maskelenebilir. Hem Hct hem de total proteinin artması hemokonsantrasyonu (dehidrasyon) işaret eder.

 

Ortalama hücre hacmi (MCV), [PCV (%) × 10 / RBC sayısı = MCV fL (10−15 L)], ortalama RBC boyutunu ifade eder. Artan MCV' ye makrositoz denir ve ortalamadan büyük olan RBC' leri gösterir. Azalan MCV' ye mikrositoz denir ve ortalamadan küçük olan RBC' lerin varlığını gösterir.

Ortalama hücre hemoglobin konsantrasyonu (MCHC), [Hgb (g / dL) × 100 / PCV (%)], ortalama bir RBC içindeki Hgb seviyesini gösterir. Azalan MCHC, hipokromazi olarak adlandırılır ve örnekte eritrositlerin hacim başına daha az Hgb içerdiğini gösterir. Artan MCHC hiperkromazi olarak adlandırılır ve genellikle yapay olarak gelişir, çünkü Hgb sentezi optimal bir Hgb seviyesine ulaştığında durur. Gerçek bir hiperkromazi, Hgb kaybı olmadan gelişen hücre hacmi kaybı nedeni ile (örn. Sferositler, eksantrositler, piritler) nadiren görülebilir.

Ortalama hücre hemoglobini (MCH), [Hgb (g / dL) x10 / RBC sayısı], MCHC' ye ek bilgi sağlamaz ve yorumlanamaz. MCHC, RBC başına Hgb seviyesinin daha doğru bir tahminidir.

 

MCV

Artma:

Retikülositoz

FeLV infeksiyonu

Konjenital poodle makrositozis

RBC aglütinasyon

Azalma:

Demir eksikliği

Portosistemik venöz şantlar

Karaciğer yetmezliği

 

MCHC

Artma:

Şiddetli lökositoz

İşaretli sferositoz

Azalma:

Retikülositoz

Demir eksikliği

Karaciğer yetmezliği (nadir)

Sonucu etkiyen faktörler:

İatrojenik veya patolojik hemoliz / lipemi MCHC' yi artırır.

Eritrositlerin aglütinasyonu MCV' yi artırabilir.

Kedilerin trombositleri büyük ve RBC' leri küçüktür, otomatik analizörler bu hücreleri ayırt etmekte zorlanabilir; Trombositlerin RBC olarak sayılması MCV' yi azaltır, MCHC’ yi artırır.

Hiperozmolarite, RBC şişmesine yol açar, artan MCV ve azalan MCHC ile sonuçlanır. Hipoozmolaritede ise, RBC’ ler büzülerek tam tersi sonuçlar alınır.

Uygun olmayan numune alma, kullanma veya depolama nedeniyle RBC’ lerin şişmesi veya kasılması; sırasıyla artan veya azalan MCV ile sonuçlanır.

EDTA tüpüne yetersiz kan alınması, kanın yoğun miktarda EDTA’ ya maruz kalmasına yol açar; MCV azalır, MCHC artar.

Kedi RBC' leri, köpek RBC' lerinden daha küçüktür ve daha düşük MCV' ye neden olurlar.

Sağlıklı Shiba Inu, Akita, Jindo ve diğer Asya kökenli köpekler daha düşük MCV' ye sahiptir, Greyhoundlar daha yüksek MCV' ye sahiptir.

Genç hayvanlar (<3-4 aylık) düşük MCV' ye sahiptir.

Lütfen dikkat: Makrositik-hipokromik anemi, çoğunlukla büyük ve az hemoglobin içeren çok sayıda olgunlaşmamış dolaşımdaki retikülositlerden kaynaklanır. Tipik olarak akut hemoraji veya hemolizi gösterirler.

Normositik-normokromik anemi, tipik olarak non-rejeneretiftir; kronik hastalık anemisi, eritropoietinin eksikliği (kronik böbrek hastalığı), endokrinopati (hipotiroidizm) veya kemik iliği hastalığı / hasarına bağlı gelişebilir. Genellikle, azalan WBC ve / veya trombosit eşlik eder.

Hipokromazik olan veya olmayan mikrositik anemi, tipik olarak kronik dış kanama (sıklıkla GI kanal) sonucu olarak gelişebilecek demir eksikliğine bağlıdır.

Artan MCHC' nin en yaygın nedeni hemoliz veya lipemidir.

 

Hemoglobin (Hgb): Hgb seviyesi, RBC sayısı ve PCV; RBC kitlesi ölçümleridir ve genellikle birlikte artar ve azalır. Hgb, kanın oksijen taşıma kapasitesinin ölçüsüdür, ancak bu ölçüm, PCV veya RBC sayımından daha fazla bilgi sağlamamaktadır. RBC boyutu normal sınırlar içinde ise, Hgb, belirlenen Hct veya PCV' nin yaklaşık üçte biri olmalıdır.

Artma:

Hemokonsantrasyon

Dalak kasılması

Hipoksi (Kalp ya da akciğer)

Yüksek rakım

Eritropoietin üreten tümorler

Primer eritrositoz

Azalma:

Kronik hastalık anemisi

Eritropoietin eksikliği (kronik böbrek hastalığı)

Kan kaybı (Travma, Neoplazma, Cerrahi müdehale, GI ülserasyon, Parazitizm)

Hemoliz

İmmün aracılı (primer veya sekonder)

RBC parazitleri

Çinko veya bakır toksisitesi

Parçalanma (Tromboz, neoplazma, kalp kurdu)

Yılan zehirlenmesi

Demir eksikliği

Endokrin bozukluklar (Hipotiroidizm)

Kemik iliği hastalığı (üretimin azalması)

İnfeksiyonlar (FeLV, FIV, panlökopeni, parvovirus, Ehrlichia canis)

Zehirin neden olduğu kemik iliği hasarı

Eritroid miyeloproliferatif veya miyelodisplastik hastalıklar

Beslenme eksiklikleri (nadir)

Sonucu etkiyen faktörler:

İatrojenik veya patolojik hemoliz / lipemi artışa neden olabilir.

Uygun olmayan kan örneği alma teknikleri ve bu örneklerin işleme alınması, hemoliz nedeni ile sonuçların artmasına neden olur.

Bazı ırkların Hgb seviyeleri (Greyhound ve Dakhund), ortalamadan daha yüksek olabilir.

Gebe köpeklerde hemoglobin konsantrasyonu azalabilir.

Yenidoğan hayvanlar (<6 aylık) yetişkinlere göre az Hgb konsantrasyonlarına sahiptir.

Kediler köpeklerden daha düşük hemoglobin konsantrasyonlarına sahiptir.

Lütfen dikkat: Plazma hacmindeki değişimler PCV ve Hgb konsantrasyonlarını etkileyeceğinden, yorumlama hastanın hidrasyon durumu ile birlikte yapılmalıdır.

 

Hemotokrit (Hct): Hücre hacmi (PCV) ve hematokrit (Hct) terimleri eş anlamlı olarak kullanılsa da değerleri farklıdır. PCV, tam kandaki RBC' lerin yüzdesini temsil eder. Kanla dolu mikrokapiler tüp santrifüj edilir ve RBC’ nin yüksekliği ölçülür. Hct, otomatik hematolojik analizörlerin hesapladığı bir sayıdır. Hematolojik analizörler RBC ve MCV’ yi ölçer ve

Hct%= RBCs × 106 / μL × MCV (fL) / 10 formülü ile Hct hesaplanır.

PCV azalırsa anemi, artarsa polisitemi veya eritrositoz mevcut olduğu anlaşılır. PCV, eritrosit kütlesindeki anormalliğin varlığını belirler, ancak altında yatan nedeni belirleyemez. PCV ölçümü ve otomatik analizör tarafından üretilen Hct’ nin karşılaştırılması ile analizörün kalite kontrolü yapılır. İki yöntem arasında %3-5' in üzerinde varyasyon varsa yöntemlerden birinde teknik bir sorun olduğu kabul edilir.

Artma:

Hemokonsantrasyon

Dalak kasılması

Hipoksi (Kalp ya da akciğer)

Yüksek rakım

Eritropoietin üreten tümorler

Primer eritrositoz

Azalma:

Kronik hastalık anemisi

Eritropoietin eksikliği (kronik böbrek hastalığı)

Kan kaybı (Travma, Neoplazma, Cerrahi müdehale, GI ülserasyon, Parazitizm)

Hemoliz

İmmün aracılı (primer veya sekonder)

RBC parazitleri

Çinko veya bakır toksisitesi

Parçalanma (Tromboz, neoplazma, kalp kurdu)

Yılan zehirlenmesi

Demir eksikliği

Endokrin bozukluklar (Hipotiroidizm)

Kemik iliği hastalığı (üretimin azalması)

İnfeksiyonlar (FeLV, FIV, panlökopeni, parvovirus, Ehrlichia canis)

Zehirin neden olduğu kemik iliği hasarı

Eritroid miyeloproliferatif veya miyelodisplastik hastalıklar

Beslenme eksiklikleri (nadir)

Sonucu etkiyen faktörler:

MCV ya da RBC sayımında gerçekleşen hatalar Hct’ i de etkiler.

RBC’ lerin aglütinasyonu Hct’ in azalmasına neden olabilir.

Kedilerin trombositleri büyük ve RBC' leri küçüktür, otomatik analizörler bu hücreleri ayırt etmekte zorlanabilir; Trombositlerin RBC olarak sayılması Hct' in artmasına neden olur.

EDTA tüpüne yetersiz kan alınması, kanın yoğun miktarda EDTA’ ya maruz kalmasına yol açar.

Kediler köpeklere göre daha düşük PCV' ye sahiptir.

Bazı köpek ırklarının PCV' si (Greyhound ve Dakhund) ortalamanın üstünde olabilir.

Yenidoğan hayvanların (<6 aylık) yetişkinlerden daha düşük PCV değerleri bulunur.

Gebe köpeklerde artan plazma hacmi nedeniyle PCV %29-35' e düşebilir.

Lütfen dikkat: Azalan Hct (PCV) değerlerinin kategorizasyonu;

Köpek: hafif, %30-37; orta, %20-29; şiddetli, %13-19

Kedi: hafif, %20-26; orta, %14-19; şiddetli, %10-13

Plazma hacmindeki değişimler PCV ve Hgb konsantrasyonlarını etkileyeceğinden, yorumlama hastanın hidrasyon durumu ile birlikte yapılmalıdır. Aynı zamanda Hct ve Total Protein (TP)’ in birlikte yorumlanması faydalı olabilir. Hem Hct hem de total proteinin azalması kan kaybını işaret eder, fakat stresli köpeklerde dalak kasılması nedeniyle Hct' in azalması maskelenebilir. Hem Hct hem de total proteinin artması hemokonsantrasyonu (dehidrasyon) işaret eder.

 

Lökosit (WBC): Tüm hücre tipleri kemik iliğindeki pluripotential hücreden köken alır. Sitokin ve büyüme faktörlerinin etkisiyle lökosit üretimi artar; infeksiyon, doku hasarı, alerjik reaksiyonlar ve immün aracılı hastalıklar gibi çeşitli koşullarda üretimi tetiklenir. Ayrıca, lenfoma veya lösemide hematopoietik hücreler kontrolsüz çoğalırlar.

WBC' ler granülosit ve agranülositlere ayrılabilir. Granülositler (Nötrofil, eozinofil ve bazofil) sitoplazmik granüller ve multiloid çekirdeklere sahiptir. Agranülositler, monosit ve lenfositleri içerir. Bu hücreler sitoplazmik granüllerden yoksundur ve genellikle düzensiz yuvarlak, fasulye şekilli çekirdeğe sahiptir.

Endikasyon:

İnflamasyon veya alerjik reaksiyonlar

Hematopoetik neoplazi / lösemi

İmmun sistemin baskılanmasının değerlendirilmesi

İlik fonksiyonunun değerlendirilmesi

Artma:

İnflamasyon / Doku nekrozu

Kortikosteroid etkileri

Hiperadrenokortisizm

Glukokortikoid tedavisi

Strese bağlı endojen kortizol salınımı

Epinefrin etkileri

Akut lenfoblastik / miyeloid-Kronik lenfositik / miyeloid lösemi

Lenfoma

Lökosit adezyon molekülü eksikliği

Azalma:

Aşırı periferik ihtiyaç durumu (Şiddetli inflamasyon ve / veya endotoksemi)

Azalan üretim

Aşırı kansızlık

İmmün aracılı prekursör hücre yıkımı

Akut lösemi

İnfeksiyöz hastalıklar (Parvovirüs, FeLV, FIV, Distemper, Histoplasma capsulatumCryptococcus neoformans, Rickettsial hastalıklar)

Sonucu etkiyen faktörler:

Glukokortikoid kullanımı lökositoza neden olabilir.

Lökopeni / pansitopeni ile ilişkili ilaçlar; albendazol, sefalosporinler, kloramfenikol, simetidin, östrojen, griseofulvin, fenobarbital, fenilbutazon, propranolol, sülfonamid ve kemoterapi ilaçları.

WBC sayısı, hiperlipidemi veya kümelenen trombositler tarafından artabilir.

Antikoagülan ile kötü karıştırılmış veya pıhtılaşmış kan kullanımı WBC sayısını azaltır.

Saklama süresinin artması veya uygun olmayan depolama koşulları WBC sayımını etkiler.

Belçikalı Tervuren ve Greyhoundlarda düşük WBC sayımları normaldir.

2 aylıktan küçük bireylerde WBC sayısı yükselebilir. Genç hayvanlar aşılama gibi antijenik uyarılara belirgin bir lenfositoz gösterebilirler. Bu gibi durumlarda klinik belirti görülmez ve zamanla normal aralıklarda sonuç alınır.

WBC sayımı gebelik sırasında hafifçe artabilir.

Lütfen dikkat: WBC sayımındaki anomaliler patolojik bir süreci gösterir, ek testler olmadan spesifik bir tanı sağlanamaz.

İnfeksiyöz, inflamatuvar ve ilaca bağlı değişimler; kalıtsal ve neoplastik vakalardan daha yaygındır.

WBC sayısında ciddi bir azalma kemik iliği yetmezliğine işaret edebilir.

Sürekli WBC sayımı yapılması ve formül lökosit uygulanması prognostik değere sahiptir.

 

Trombosit (PLT): Trombosit sayısı tayini ile trombosit üretmek üzere kemik iliğinin yeterliliği ile ilgili önemli bilgiler sağlanır ve trombosit tüketimi veya yıkımı gibi sürecin varlığı ortaya konur. Trombosit sayımı genellikle otomatik analizörlerle, hemositometre ile manuel olarak sayılarak veya kan smearleri ile tahmin edilerek yapılır.

Endikasyon:

Birçok hastalık ile ilgili veritabanı oluşturmak üzere

Primer hemostazis bozukluklarını gösteren bulgular (peteşiler, ekimozlar, mukozal kanama, burun kanaması)

Cerrahi müdehale veya organ biyopsi alımından önce

Artma:

İnflamasyon

Demir eksikliği

Neoplazmalar

Cerrahi müdehale / travma

Hiperadrenokortisizm

Splenektomi

Akut megakaryositik lösemi

Diğer miyeloproliferatif bozukluklar

Azalma:

Bağışıklık sistemin yıkımlanması

Trombosit tüketimi

Kanama

İnfeksiyon (Babesia spp.Ehrlichia canisAnaplasma spp.Histoplasma spp., Rocky Dağı ateşi, Leishmania spp.)

Tromboembolik hastalıklar (DIC)

Hemodilüsyon

Bozulmuş üretim (kemik iliği hastalığı)

Sonucu etkiyen faktörler:

Kemik iliği supresyonu yoluyla trombositopeniye neden olan ilaçlar; kemoterapötik ajanlar, östrojenler (köpeklerde), fenilbutazon, sülfonamidler ve griseofulvin’ dir. Sekonder immün aracılı trombositopeni (IMT)’ ye neden olan ilaçlar; altın tuzları ve sülfonamidlerdir.

Şiddetli lipemi sonucu örnekte lipit damlacıkları mevcutsa PLT yapay olarak artabilir.

Kan ile antikoagülanın uygun olmayan bir oranı sonuçları etkiler.

12 saatten fazla süre bekletilmiş kan örneğinde trombosit yığınları görülür.

Kan örneği alınırken yaşanan problemler, trombositleri aktive eder, pıhtılaşmaya neden olur.

Travma ve / veya uzun süren kan alım süreçleri trombosit kümelenmesini tetikleyebilir.

Greyhoundlarda daha düşük PLT bulunur (80,000–148,000 / μL). Cavalier King Charles Spaniel ırkında da düşük sayımlar elde edilir. Otomatik analizörlerde genellikle bu ırkların bireylerinde bulunan dev trombositler ekarte edilir.

Otterhound (Su Samuru Tazısı) trombopatisi, genişleyen trombosit hacmi ile ilişkilidir.

Gebeliğe bağlı, plazma hacmi genişler, trombosit sayısı azalır.

Lütfen dikkat: Dalak hastalıkları ve neoplaziler ve trombosit sayılarını önemli ölçüde azaltabilir, inflamatuvar bozukluklar ise artırabilir.

Hafif trombositopeni (<100,000 / μL), üretim veya tüketimi etkileyen trombositopeniyi gösterir.

Orta trombositopeni (50,000–100,000 / μL), tüketimi (Hemoraji, tromboz, vaskülit, infeksiyon) göstermektedir.

Ağır trombositopeni (<20,000 / μL) tipik immün aracılı trombositopeni (IMT)’ dir.

Kemik iliği hastalığına bağlı trombositopenide, eş zamanlı olarak diğer sitopeniler de mevcuttur.

Trombosit sayısı >800.000 / μL olduğunda, genellikle trombositin aşırı üretimi veya kemik iliği stimülasyonunun bulunduğunu gösteren anlamlı bir trombositozu işaret eder.

Trombosit kümelerinin varlığında trombosit sayısı anlamlı bir biçimde düşük görülür. Küçük trombosit kümeleri veya fazla sayıda geniş hacimli trombosit mevcutsa, manuel sayım önerilir. Büyük trombosit kümeleri mevcut ise, herhangi bir yöntemle doğru bir sayım mümkün değildir.

Lökosit, eritrosit, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, trombositler

Köpekler

Köpeklerde bilinen 13 kan grubu bulunmaktadır. Bunlar DEA (köpek eritrosit antijen) 1.1,1.2, vs. olarak bilinir. Köpeklerde klinik olarak önemli antikor içeren kan grubu bulunmamaktadır. İlk kan transfüzyonunda transfüzyon reaksiyonunun (hemoliz) gelişmemesinin nedeni budur. Güçlü antijenik potansiyeli olan kan grubu DEA 1.1 ve DEA 1.2’ ye ait testler kullanılmaktadır.

Daha önce kan transfüze edilmemiş bir hayvanda, klinik açıdan anlamlı antikorlar meydana gelmemiştir. DEA 3, 5 ve 7 antikorlarının prevalansı düşüktür ve bu hayvanlarda gecikmeli hafif, akut olmayan transfüzyon reaksiyonları gelişir. DEA 4 köpeklerin çoğunda mevcut olabilir fakat doğal olarak gelişen antikor içermezler. Ancak bir DEA 1.1 negatif hayvana, DEA 1.1 pozitif hayvandan transfüzyon yapılmış ise, bu hayvana tekrar DEA 1.1 pozitif transfüzyon yapılması akut hemolitik reaksiyona neden olabilir.

Daha önce transfüze edilen bir Dalmaçyalının birçok donöre tepki göstermesi ile ek bir kan grubu antijeni (dal) keşfedilmiştir. Bu antijen, çoğu köpekte ortak olarak bulunurken bazı Dalmaçyalılarda eksiktir. Dal negatif bir Dalmaçyalıya ikinci transfüzyonda yalnızca Dal negatif donörden transfüzyon yapılması gereklidir.

Kediler

Kedilerde A, B ve AB kan grupları vardır. En yaygın kan grubu A (%96)' dır. A grubu Domestik Kısa tüylü kedilerde yaygındır. B kan grubu, ırklara göre yatkınlık gösterir (Devon Rex, Cornish, Birman Kedileri ve British Shorthair). AB kan grubu ise son derece nadirdir. Kedilerde doğal olarak diğer kan gruplarına karşı antikorlar mevcuttur, bu nedenle donör ve alıcının kan grubu, herhangi bir transfüzyon öncesi kontrol edilmelidir. Kan grubu testi üreme öncesinde test edildiğinde, yeni doğanlarda eritroliz gerçekleşme olasılığı azalır. Örn. B kan grubu anneden doğmuş, A (veya AB) kan grubundaki bir yavruda eritroliz oluşma riski çok fazladır. Köpeklerin aksine kediler, eksik olan kan grubuna karşı doğal olarak bulunan alloantikorlara sahiptirler. Tüm B tipi kedilerde doğal anti-A antikorları yüksek seviyede mevcuttur. B tipi kediye, A tipi kediden kan transfüzyonu yapılırsa, hayatı tehdit eden reaksiyonlar gerçekleşir. A tipi kedilerin bir kısmı doğal anti-B antikorları taşır, bu özelliği taşıyan A tipi kediye, B tipi kan verilirse hafif / gecikmeli transfüzyon reaksiyonu gelişir.

Lütfen dikkat: Şiddetli anemi, yanlış negatif sonuçlara neden olabilir, çünkü RBC' lerin az olması antiseruma yanıt olarak gelişen aglütinasyonun yetersiz olmasına yol açar. Hemolitik anemi gibi otoaglutinasyon problemleri, test sonucunu etkiler, bu örnekler her zaman pozitif görünür.

Kan yayması mikroskobisinde; Haemobartonella spp. (Mycoplasma spp.), Babesia spp., Ehrlichia spp., Cytauxzoon felis, Anaplasma spp. yönünden inceleme yapılır. Direkt patojen tespiti sadece parazitemi veya bakteriyemi aşamasında mümkündür; bu nedenle hastalık şüphesini tamamen ortadan kaldırmak için çoklu testler gerekli olabilir. Kan frotisi örneğinin kılcal damarlardan alınması yararlıdır. Sonucun negatif çıkması parazit infeksiyonun olmadığı anlamına gelmez. Yalnızca paraziteminin bulunmadığı anlamını taşıyabilir. Bknz. Parazitoloji bölümü

Periferal kan yayması ile kan hücre tiplerini etkileyen koşulları kategorize ve / veya identifiye etmek için ve ayrıca bu koşullara yönelik tedavi gören bireyleri izlemede kullanılır. Kan hücrelerinin sayısı, tipleri ve fonksiyon türlerini etkileyebilecek birçok hastalık, bozukluk ve eksiklik vardır. Örn. anemi, neoplazi, kemik iliği bozuklukları ve lösemi. Bknz. Patoloji bölümü

Ekstrinsik pıhtılaşma bozuklukları şüphesine yönelik tarama testidir. PT sonucu, faktör VII' nin aktivasyonu ile pıhtılaşma sürecinin başladığı süresidir.

Endikasyon:

Koagülasyon faktörü (Faktör VII) eksiklikleri (kalıtsal / edinilmiş) taraması,

K vitamini antagonisti zehirlenmesi, K vitamini yetersizliği,

Hepatopati, Kolestatik hastalık,

DIC tanısı ve takibi,

Koumadin tedavisini izlemek

Sonucu etkiyen faktörler:

Hemoliz ve lipemi

Geçerli sonuçların alınmasında kanın sitrat ile oranı (9 kısım: 1 kısım) kritik öneme sahiptir

Koumadin, Antikoagülant ilaç veya rodentisitler PT' yi uzatabilir

Heparin, EDTA, düz cam tüp, serum-ayırıcı veya pıhtı aktivatörü içeren tüplere kan alınması

Yüksek veya düşük Hct, yetersiz kan alınması, sitratın fazla ya da yetersiz kullanılması

Damara girme tekniğinde yaşanan problemler nedeni ile oluşan ex vivo faktör aktivasyonu

Kalıcı kateterle alınan örneklerde heparin kontaminasyonu

Herediter faktör VII eksikliği; Beagle, Alaska Kurdu, Alaska Klee Kai, İskoç Geyik Tazısı ve domestik kısa tüylü kedilerde otozomal bir özellik olarak rapor edilmiştir.

Lütfen dikkat: Erken dönem K vitamini eksikliğinde aPTT' den önce PT süresi uzar. K vitamini eksikliğinin neden olduğu aktif kanamalı köpek ve kedilerde tipik olarak uzun süreli aPTT ve PT bulunur. Trombin zamanı ve fibrinojen, K vitamini eksikliğine karşı duyarsızdır.

aPTT, PT ve Trombin zamanı (düşük fibrinojen ile birlikte), sıklıkla şiddetli karaciğer yetmezliği veya hemorajik dissemine intravasküler koagülasyon (DIC) ile uzar.

Kalıtsal faktör VII eksikliği olan köpek ve kedilerde uzamış PT, fakat normal aPTT bulunur.

Endikasyon:

Anemik hayvanlarda kemik iliğinin rejeneratif yeteneğini belirlemek

Kan yaymasında, restikülositler eritrositlerden daha büyüktür, hem eozinofilik hemoglobin ve dağılmış bazofilik ribozomları içerdiği için polikromatofilik olarak ifade edilir. Polikromatofil ve retikülosit terimleri eş anlamlıdır ve artan retikülosit sayısı retikülositoz olarak adlandırılır.

Köpek ve kedilerin retikülosit sayısının artması, en az 3-4 hafta öncesinde başlayan anemiye karşı aktif bir rejeneratif yanıtı gösterir. Sonuç olarak daha az hemoglobin içeren, daha büyük ve olgunlaşmamış eritrositlerin salınması nedeniyle makrositik ve hipokromik anemi gelişir. Retikülositlerin yokluğu, aneminin azalan eritrosit üretimine bağlı olduğunu düşündürür. Bununla birlikte, kemik iliğinin anemiye cevap vermesi için 3-4 gün gereklidir, akut hemoraji veya hemolizden hemen sonra retikülositler görülmeyebilir.

Tek başına retikülosit yüzdesinin yorumlanması önerilmez, çünkü anemi derecesi belirlenemez, olgunlaşmış eritrositlerin azalması nedeniyle yükselir. Tüm türlerin retikülosit olgunlaşma süreleri bilinmediği için, retikülosit yorumlamalarına daima şüphe ile yaklaşılmalıdır.

Artma:

Akut kan kaybı

Travma

Neoplazmalar

Cerrahi müdehale

GI ülserasyonu

Hemostazis defektleri

Hemoliz

İmmün aracılı (primer / sekonder)

Kan parazitleri

Oksitleyiciler (örn. Asetaminofen, soğan)

Çinko veya bakır toksisitesi

Parçalanma (örn. DIC, neoplazma, kalp kurdu)

Yılan zehirlenmesi

Azalma:

Kemik iliğinin yanıt vermeden önce akut hemoraji veya hemoliz (<1–2 gün)

Kronik hastalık anemisi

Eritropoietin eksikliği (kronik böbrek hastalığı)

Endokrinopatil (örn. Hipotiroidizm)

Demir eksikliği (sekonder olarak kronik eksternal hemoraji ve mikrositer)

Kemik iliği hastalıkları (üretimin azalması)

İnfeksiyonlar (örn. FeLV, FIV, panlökopeni, parvovirus, Ehrlichia canis)

Zehir kaynaklı kemik iliği hasarı

Saf RBC aplazisi

Eritroid miyeloproliferatif veya miyelodisplastik hastalıklar

Beslenme eksiklikleri (nadir)

Sonucu etkiyen faktörler:

Çoğu mikoplazma etken veya büyük miktarda leke çökeltisi varlığı, retikülositlerin algılanmasını zorlaştırabilir.

Sağlıklı kedilerin dolaşımında çok sayıda retikülosit bulunabilir.

Köpeklerin kedilere göre daha fazla retikülosit cevabı vardır.

Lütfen dikkat: Altta yatan nedenin bulunamaması halinde; kronik non-rejeneratif, normositik, normokromik anemi vakalarında kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi, Demir eksikliği anemisi göz önüne alınarak demir analizleri, Kan kaybı kaynağını aramak için dışkıda gizli kan testi, İmmun aracılı hemolitik anemi tanısı için Coombs testi ek olarak yapılmalıdır.

Endikasyon: Koagulopati değerlendirilmesi için tarama testi, Vücut boşlukları, eklemler veya cilt altı dokularında kanama, Travma veya ameliyat sonrası kanamanın uzaması, Antikoagülant geçmişi [protrombin zamanı (PT) ile birlikte], Ameliyat öncesi değerlendirme, Karaciğer hastalığı, neoplazi veya DIC’ de olası koagülopatinin değerlendirilmesi, Fibrinojen eksikliği şüphesi ya da rahatsızlıkları, Fibrinojen üretimi, Heparin tedavisi izleme.

Faktör VII dışındaki faktörlerin değerlendirilmesine yarar. Kalıtsal veya edinilmiş pıhtılaşma bozuklukları için tarama testidir. Genellikle ön tanı elde edilebilir. Hasta stabilize edildikten sonra, daha hassas testlerle spesifik hastalık tanısı koymak üzere faktör eksikliğini daha ayrıntılı olarak tanımlamak için faktör analizleri yapılmalıdır.

Sonucu etkiyen faktörler:

Heparin kullanımı sonuçları değiştirir.

<10,000 trombosit sayısı, pıhtı oluşumunu geciktirir.

Lütfen dikkat: Bazı kedilerde XII faktörü eksikliği, uzayan trombin zamanına neden olur, ancak klinik bulgulara neden olmaz. Normal trombin zamanı olan hastada koagülopati şüphesi varsa faktör analizi için diğer testler düşünülmelidir.

Von Willebrand faktörü (vWF), trombosit kümelenmesi ve kılcal damar kanama kontrolünde rol alan adezif bir glikoproteinidir. Ayrıca faktör VIII için taşıyıcı protein olarak görev alır, böylece trombosit oluşumu ve aktivasyonunu sağlar. Kalıtsal vWF eksikliği köpeklerde yaygın bir kanama bozukluğudur, kedilerde nadir olarak görülür.

Endikasyon:

Kalıtsal Von Willebrand faktör eksikliğini teşhis etmek

vWF eksikliği olan hastalarda tedavinin etkinliğini belirlemek

Bazı ırklarda tarama yapılması tavsiye edilir; İskoç Teriyeri, Hollanda Kooikerhondje, Bernese dağ köpeği, Dobermann Pinscher, Dakhund, Minyatür Pinscher, Schnauzer, King Charles Spaniel.

vWF eksikliğinin tipik bulguları; mukozal hemoraji (epistaksis, dişeti kanaması, GI kanama) ve uzayan travma veya cerrahi sonrası kanamadır.

Artma: Sistemik inflamatuvar sendromlar (vWF bir akut faz proteinidir) ve gebelikte yüksek değerler elde edilebilir.

Azalma: Endokrinopati (hipotiroidizm), immün aracılı hastalıklar, azalan sentez veya artan vWF klerensi ile ilişkili kardiyak kapak defektleri gibi vakalarda düşük değerler elde edilebilir.


TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM